ایده پسیل گز
پسیل تولید کننده گز انگبین

پیشنهاد‌ها مرتبط با معرفی گون و پسیل تولید کننده گز انگبین

– در استاندارد ملی ایران به شماره 3023، با عنوان ویژگی‌ها و روش‌های آزمون گز بدون گزانگبین، حشره مولد گزانگبین بانام علمی پسیلا سیلا لارینوس (سیلیلیده – Psylla csylla-Lrinus) و در استاندارد ملی ایران شماره 2619، ویژگی‌ها و روش‌های آزمون گزانگبین، این حشره با نام علمی سیامافیلا داکورا (پایلیده – Cyamophila dacora(Paylidae)) معرفی‌شده است.
با توجه به نامهٔ انجمن علمی حشره ‌شناسی ایران مبنی بر اصلاح نام علمی پسیل گز ایران پیشنهاد می‌شود که نام این حشره در این دو منبع سیاموفیلا آستراگالیکولا ججچکور (سیلیده-Cyamophila astragalicola Gegechkor (Psyllidae) ) معرفی شود.

– امروز توجه خاص و ویژه دولت به همراه مشارکت مردم در امر برنامه‌ریزی بلندمدت درزمینهٔ حمایت از حشره مولد گزانگبین و احیای صنعت تولید گزانگبین بیش‌ازپیش احساس می‌شود.با توجه به این‌که حشرات پسیل گون از موارد گونه‌های منحصربه‌فرد در جهان محسوب می‌شود جلب حمایت و کمک سازمان‌های جهانی مانند FAO روند حفاظت آن را تسریع می‌کند.

مطالعه کاهش تولید گزانگبین

موارد زیر به‌عنوان موضوعات مطالعاتی برای حمایت و حفاظت از حشره مولد گزانگبین و نیز احیای صنعت تولید بهره‌برداری از گزانگبین پیشنهاد می‌شود :

– تعیین تراکم دشمنان طبیعی حشره و پراکنش آن‌ها در نقاطی که گون گزی و حشرات مولد گزانگبین وجود دارند و نیز بررسی ترجیح غذایی آن‌ها در مقایسه با سایر میزبان‌ها.

– مطالعه و بررسی بیولوژیکی هر یک از دشمنان طبیعی.

– بررسی تأثیر وجود یا عدم وجود سایر گونه‌های گیاهی همراه با گون در رشد یا عدم رشد آن.

– جلوگیری از چوب زنی بی‌رویه برای برداشت گل‌ها جهت تغذیه دام.

بخوانید:  ارزش و معجزه خارق العاده بادام در گز اصفهان

– جلوگیری از هرگونه قطع بی‌رویه درختچه‌های گون و تبدیل آن‌ها تا زمانی که عدم امکان زندگی حشرات پسیل در هر نقطه مشخص و مسلم شود.

 منبع : اصول و فناوری تولید گز